biegająca bio mama

Polityka Prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Health Spot Aleksandra Korulczyk z siedzibą Wólka Bałtowska 50A, 27-423 Bałtów, NIP: 661-238-73-93, adres e-mail: ola@biegajacabiomama.pl, w dalszej części zwana jako „Administrator”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: ola@biegajacabiomama.pl

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3. Definicje 

Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, której kwota określona jest w Serwisie;
Dane osobowe – dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies;
Ebook, Produkt – plik w wersji elektronicznej możliwy do nabycia w Serwisie;
Formularz Zamówienia lub Formularz – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie zamówienia;
Koszyk – element Sklepu, z  którego pomocą Zamawiający precyzuje szczegóły Zamówienia;
Polityka Cookies – zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne;
Pośrednik lub przelewy24.pl – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.;

Serwis – strona internetowa zamieszczona na domenie www.biegajacabiomama.pl;

Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Administratorem;
Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
Właściciel – właściciel serwisu www.biegajacabiomama.pl;
Zamawiający – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia;
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i ich wykorzystania
 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
   1. dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
   2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
   3. udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
   4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
   5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
   6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi czy szkolenia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
   7. kontaktu w sposób wybrany przez Użytkownika w ramach wysłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
   8. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
   9. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
   10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
   11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
   12. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
   13. zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
   14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
   15. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych w formularzach jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia stosownych działań.

6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

7. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. 1)  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 2. 2)  podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
 3. 3)  operatorowi płatności elektronicznych.
4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. a)  obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
 2. b)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków

  związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,

 3. c)  realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez

  przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,

 4. d)  do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez

  Ciebie zgody.

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

a)  przesyłając wniosek na adres: Aleksandra Korulczyk, Wólka Bałtowska 50A, 27-423 Bałtów,

b)  przesyłając wniosek drogą mailową na adres: ola@biegajcabiomama.pl .

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator Serwisu, stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników strony internetowej Administratora pod adresem www.biegajacabiomama.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu www.biegajacabiomama.pl jest Health Spot Aleksandra Korulczyk z siedzibą Wólka Bałtowska 50A, 27-423 Bałtów, NIP: 661-238-73-93.
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Pliki Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest: a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;b) utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;
  c) obsługa kont użytkowników;
  d) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników;

  e) obsługa płatności elektronicznych.

 4. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
 5. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 6. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.
Scroll to Top